บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้านิติบุคคล ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท การบริหารงานภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณตามวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ว00018/2551 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ชำระเต็มตามจำนวนแล้ว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 62/11 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-196-8234 (อัตโนมัติ) โทรสาร 02-196-8235 เว็บไซต์ www.4insurance.co.th หรือติดต่อทางอีเมล์ 4insurance@my4ib.com

          คณะผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ มีความเข้าใจในระบบธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี จากการร่วมสัมผัสการทำงานในหลายๆ บริษัทประกันภัยมาโดยตลอดติดต่อ จน ณ ปัจจุบันเป็นปีที่ 20 นำมุมมองของการบริหารงานด้านประกันภัยในทุกด้านมาพัฒนาเจ้าหน้าที่และองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใน 4 ด้าน คือ “รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้” อันเป็นที่มาของ ชื่อ บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

          บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ มุ่งมั่นให้เป็นที่พึ่งพาของลูกค้าและประชาชนทั่วไปคอยให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตัดสินใจทำการซื้อประกันภัยเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับจากเงื่อนไขความคุ้มครองทรัพย์สินอย่างครอบคลุม ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม อีกทั้งท่านจะได้การบริการที่อบอุ่นเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทในส่วนต่างๆ ฉะนั้นการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใดๆ ก่อนการจ่ายเบี้ยประกันภัยไป ควรทำการซื้อผ่านบริษัทนายหน้าที่มีความมั่นคง มีความรู้ในกรมธรรม์ต่างๆเป็นอย่างดี เพื่อคอยรักษาผลประโยชน์ให้ท่านเมื่อเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยขึ้น คนไข้ต้องฝากหมอ แต่ประกันภัยต้องฝากไว้กับบริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฉันนั้น ท่านจะได้พบกับคำว่า “ประกันภัยเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน”  นั่นหมายถึง จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่ากันแต่มีผู้ดูแลมืออาชีพ