• บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) โดยให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส เพื่อสร้างโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมีความรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยผู้นำองค์กร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมกันในการกำกับดูและกิจการเพื่อการเติบโตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยกำหนดบทบาทการกำกับและดูและกิจการที่ดีตามนโยบาย ดังนี้

บทบาทและความรับผิดชอบผู้นำองค์กรและคณะกรรมการบริหารสูงสุด

  • ในฐานะกำหนดทิศทางการเติบโตขององค์กรและการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้นำสูงสุดขององค์และคณะกรรมการบริหารเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นําซึ่งต้องกํากับดูแลให้องค์กร มี การบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงการเป้าหมายธุรกิจ (Goal) กําหนดกลยุทธ์ (Strategies) นโยบายการดําเนินงาน (Operation plan) ต่างๆ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กำหนดนโยบายให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐบาลที่กำหนด

  • ผู้นำสูงสุดขององค์และคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายความรับผิดขอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  • เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ปฎิบัติตามแผนดําเนินการ (Operational Plan) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยคํานึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) ผู้นำสูงสุดขององค์และคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีกลไกที่ทําให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วน ได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความ ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้นำสูงสุดขององค์และคณะกรรมการบริหารได้กําหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ผู้นำสูงสุดขององค์และคณะกรรมการบริหารต้องตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม และจะกําหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง
  • พนักงานเจ้าหน้าที่ การสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมุ่งส่งเสริม ให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานของ อุตสาหกรรม หรือสูงกว่าเพื่อการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสําคัญ และเปิดโอกาสให้ พนักงานได้มีการแสดงความคิดเห็นหรือช่องทางการร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น บริษัทฯ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนในการปฎิบัติงานได้มีประสิทธิผล บริษัทฯ จะ มีการตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้อยู่ในมาตรฐานของ อุตสาหกรรม และยังถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่จําเป็นสําหรับ การประกอบและดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กร
  • ลูกค้า สร้างช่องทางในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในระยะยาวซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่ดีขึ้นเสมอและตลอดเวลาด้วยบริษัทฯด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ และไม่หยุดการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อยู่เสมอ
  • เจ้าหนี้ สร้างความเข้าใจภายใต้กฎเกณฑ์มีบริษัทมีและระเบียบปฏิบัติติที่ถูกต้องต่อเจ้าหน้า สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทำธุรกิจ และมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนไขสัญญาและข้อตกล่าง ที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
  • คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อการสร้างความแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจเป็นธรรมและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าที่มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎหมาย มีความน่าไว้วางใจและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องมีความสุจริตในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กติกาสากล
  • ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้นำองค์กรและคณะกรรมการบริหารสูงสุดดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ทางด้านประกันภัยให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนในชุมชนทั่วไป