ความคุ้มครองตัวรถยนต์ป้ายแดง

  1. คุ้มครองความเสียหายสูญหายใดต่อตัวรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ที่ยังมิได้จัดจำหน่าย ภายใต้แผ่นป้ายทะเบียนที่ได้ทำประกันภัยเกิดหตุระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้าย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งได้ระบุไว้ตามหน้าตารางและค่าเสียหายส่วนแรกตามที่กรมธรรม์กำหนด
  2. คุ้มครองความบาดเจ็บเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์ภายใต้กรมธรรม์แผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดง
  3. คุ้มครองความบาดเจ็บเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
  4. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก