คุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากสาเหตุภายนอกจากการปฏิบัติงานตามสัญญา

 • หมวด 1 งานตามสัญญาและสัญญาจัดหาวัสดุ
 • หมวด 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวด 3 ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3
  3.1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) PD.
  3.2 ความบาดเจ็บทางร่างกาย (Bodily Injury) BI.

สาเหตุความเสียหาย

 1. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่ม, การยุบตัวของแผ่นดิน, การพังทลาย, ภัยจากน้ำ (ซึ่งไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่รวมอยู่ในข้อนี้)
 2. ความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ  เช่น ความเสียหายเนื่องจากการโจรกรรม, ปล้นจี้ แย่งชิง, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า เป็นต้น (แม้ว่าฟ้าผ่าเป็นภัยธรรมชาติ แต่นำมาอยู่ในข้อนี้ อาจเป็นเพราะประสงค์ให้อยู่ในค่าเสียหายส่วนแรกที่อาจจะแตกต่างกัน

ข้อยกเว้น  “จะระบุไว้ในข้อยกเว้นว่าแต่ละหมวดไม่คุ้มครองความเสียหายอะไรบ้าง”

ข้อยกเว้นหมวด 1

 1. การออกแบบผิด (Faulty Design)
 2. การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมที่เกิดจากการสึกหรอ
 3. ค่าใช้จ่ายในการทำใหม่หรือการทดแทนทรัพย์สิน การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ
 4. การสึกกร่อนและสึกหรอ,การผุพัง,ความเสื่อมสภาพ
 5. การหยุดชะงักหรือขัดข้องของเครื่องจักร
 6. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
 7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเอกสาร, แบบก่อสร้าง, บัญชี, เงิน, แสตมป์, ธนบัตร, เช็ค เป็นต้น
 8. ความสูญเสียที่พบเฉพาะตอนตรวจรายการสิ่งของ (เช็คสต๊อก)

ข้อยกเว้นทั่วไป

 1. ค่าเสียหายส่วนแรกที่กำหนดไว้ในหน้าตาราง
 2. ความสูญเสียต่อเนื่องจากการทำงานล่าช้า
 3. การประมาทอย่างจงใจด้วยเจตนาร้าย
 4. การแผ่รังสี กัมมันตภาพรังสี
 5. อาวุธนิวเคลียร์
 6. ภัยสงคราม, การรุกราน, ปฏิวัติ, สงครามกลางเมือง

ทรัพย์สินข้อใดที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องตกลงซื้อและระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมวด 1 งานวิศวกรรมโยธาและอาคาร

 • งานก่อสร้าง (ทั้งงานก่อสร้างถาวร และงานชั่วคราว รวมวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของงาน และหรือวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)
 • อุปกรณ์ก่อสร้าง (ไม่ใช่เครื่องจักรกล) เช่น นั่งร้าน Sheet Pile
 • เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น Tower Crane, Material

หมวด 2 งานติดตั้งเครื่องจักร

 • ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรที่นำมาติดตั้ง เช่น งานระบบประกอบอาคาร (ระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, ระบบสุขาภิบาล)

หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 • บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย ต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร

ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้เอาประกันภัย (ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือเจ้าของโครงการ) สำหรับภัยหรืออุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย (งานก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องจักร) ความคุ้มครองแบ่งเป็น 2 ประเภท

 • ภัยธรรมชาติ (Act of God ) แผ่นดินไหว ลมพายุ (รวมทั้ง Hurricane Cyclone) การยุบตัวของแผ่นดิน แผ่นดินถล่ม การพังทลาย ความเสียหายจากน้ำ
 • ภัยอื่นๆ (Any Other Causes) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เจตนามุ่งร้าย หรือกลั่นแกล้ง ความประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

ความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

 • สำหรับการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการปฎิบัติงานก่อสร้าง หรืองานติดตั้งสัญญา (ในหรือรอบสถานที่ก่อสร้าง) และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย

ทุนประกันภัย

งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร

 • ตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา (รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ภาษีศุลกากร ภาษีการค้า คำดำเนินการของผู้รับเหมาและวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)อุปกรณ์ก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่เครื่องจักรกล) มูลค่าตามสภาพแท้จริง (Current or Market Value) เครื่องจักรกล ตามมูลค่าทดแทนทรัพย์สิน (Replacement Value)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ตามที่ตกลงกันแต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา

งื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ผู้เอาประกันภัยต้องปฎิบัติตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง (Sound Engineering Practice) ต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภัยที่เป็นสาระสำคัญ (Material Chang in the risk) เช่น การเปลี่ยนผู้รับเหมาหลัก เปลี่ยนแบบก่อสร้าง การหยุดงานก่อสร้าง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ค่าปรับ เนื่องจากทำงานล่าช้า การสูญหายที่ตรวจพบเมื่อเช็คสต็อก

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 • การออกแบบผิดพลาด แรงงานฝีมือด้อยคุณภาพ การชำรุดของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือยานพาหนะทุกชนิด

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายอันเกิดจากการสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัว/ถอดถอน การอ่อนกำลังของสิ่งค้ำจุน (Vibration, Removal and Weakening of Support – VRWS) การบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ครอบครอง ควบคุมหรือเป็นของผู้รับเหมา หรือเจ้าของโครงการ

เอกสารเบี้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย

 1. สัญญารับเหมาก่อสร้าง
 2. ใบประเมินราคาก่อสร้าง (Bill of Quantity – BOQ)
 3. ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง ภาพด้านหน้า–หลัง ภาพด้านซ้าย–ขวา