• คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากสาเหตุ
  1. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
  2. ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ (ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดฉบับมาตรฐาน)
  • ทรัพย์สินสามารถเอาประกันภัยได้ เช่น สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน สต็อกสินค้า รั้ว กำแพง ประตู เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ หม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ
  • ความคุ้มครองเพิ่มเติม (สามารถขยายได้)
  1. ความสูญเสียของเครื่องไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า (Electrical Injury)
  2. ความคุ้มครองสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินจากการโจรกรรม (Burglary) ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ (Robbery)
  3. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร (Glass)
  4. ความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องจักรสูญหายหรือเสียหาย (Machinery Breakdown)
  5. ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับความบาดเจ็บ เสียชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Public Liability)