ปัจจุบันมีการรับจ้างขนส่งสินค้าเติบโตเป็นจำนวนมาก ในฐานะผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้คุ้มครองในส่วนตัวสินค้า เราจึงจำเป็นต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบในฐานะผู้ขนส่งสินค้า (Carrier’s Liability)

คุ้มครองสินค้าอย่างไร

 • คุ้มครองความเสียหายบางหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงของทรัพย์สินหรือสินค้าที่เอาประกันในระหว่างการขนส่ง ตั้งแต่ต้นทางนับตั้งแต่ยานพาหนะเคลื่อน และสิ้นสุดเมื่อถึงปลายทาง อันเนื่องมาจาก พาหนะที่ใช้ขนส่งประสบภัยโดยตรงจาก อัคคีภัย ระเบิด ฟ้าผ่า ยานพาหนะนั้นชนหรือโดนกับยานพาหนะใด ๆ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะหรือรถพลิกคว่ำ

อาณาเขตความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในกรณีที่ต้องการขยายอาณาเขตส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องมีการตกลงเป็นกรณีไป

ข้อยกเว้นทั่วไป

 • ภัยสงคราม การจลาจล การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
 • สินค้าเสื่อมสภาพตัวมันเอง
 • ยานพาหนะเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้ขนส่ง 
 • การรั่วไหลหรือสึกหรอตามปกติ
 • สภาพหีบห่อไม่สมบูรณ์
 • ความล่าช้าในการขนส่ง
 • การจงใจกระทำละเมิดของบุคคลหรือนิติบุคคล ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
 • การแผ่รังสี หรือ แพร่กัมมันตภาพรังสี  
 • ความเสียหายทั่วไป
 • ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด