• ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือ โดยใช้เรือเป็นยานพาหนะ อาทิเช่น ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของความเสี่ยงนั้นๆ โดยการรับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของเรือ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

ตัวเรือและเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • ประเภทไม่มีเครื่องจักร
  • ประเภทมีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือและเครื่องจักร เช่น เรือล่ม เรือจม เรือไฟไหม้

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี

หมายเหตุ

1. ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา ดังนี้

  • ใบรายการจดทะเบียนเรือ
  • ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้
  • รูปถ่ายเรือด้านที่มีเลขทะเบียนเรือ

2. รับประกันเส้นทางการเดินเรือในน่านน้ำไทยเท่านั้น