คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีผลทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกและการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยอันมีผลให้เกิดการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
  3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การสูญเสียหรือ เสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
  4. รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”

ความคุ้มครอง


ข้อยกเว้นประกันภัย

   ไม่คุ้มครองภัยสงคราม การรุกราน หรือ การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ ความวุ่นวายต่อรัฐบาล
   การจราจลนัดหยุดงาน การสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การสูญเสีย หรือ ความเสียหายของลูกกอล์ฟในขณะฝึกหัด ซ้อมหรือ เล่นกอล์ฟ