ความคุ้มครอง

บริษัทประกันจะชดเชยค่าสินไหมให้ เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะในการตรวจพบเป็นครั้งแรก เป็นเงินก้อนเพื่อนำไปรักษาพยาบาล ซึ่งสามารถซื้อขยายความคุ้มครองได้ ดังนี้

  • มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
  • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 59 ปี บริบูรณ์
  • สูงสุดได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์ สำหรับต่ออายุกรมธรรม์
  • ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีปประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย

เงื่อนไขในการรับประกันภัย : Conditions of insurance

  • ระยะเวลารอคอยที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน  / 90 day waiting period

ข้อยกเว้นที่สำคัญ : Exclusion

  • โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่า จะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม (pre-existing conditions) the company will not pay the benefits if insured was diagnosed with cancer before the date of first-year insurance policy effective, whether it is healed.
  • การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) 90 วัน the company will not pay the benefits for the appearance or symptoms of cancer of cancer-related disorders during the first 90 days from the first commencement date of this insurance policy