หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จำแนกความเสียหายได้เป็นความเสียหายที่เกิดต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยและความเสียหาย ที่เกิดจากรถยนต์ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 1. ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความเสียหาย/สูญหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย*
 4. ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 5. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางแพ่ง

*ความเสียหาย/สูญหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย

บริษัทประกันภัย ซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ต่อรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานติดประจำอยู่กับรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งได้ระบุไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถยนต์ไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด เมื่อเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้าย) ของรถประกันภัยที่สามารถซื้อเพิ่มได้

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสาร
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ (UN-Named Driver) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้
 2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Driver) ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลด 5 – 20% ขึ้นอยู่กับอายุผู้ขับขี่ สามารถลดค่าเบี้ยลง ดังนี้

ระบุได้ 2 ท่าน หากเกิดเหตุผู้ขับขี่นอกเหนือจากระบุไว้เป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกก่อน ดังนี้

 • 6,000 บาท แรกสำหรับความเสียหายรถยนต์คันเอาประกันภัย ส่วนเกินบริษัทประกันภัยรับผิดชอบ
 • 2,000 บาท แรกสำหรับความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณี ส่วนเกินบริษัทประกันภัยรับผิดชอบ

ประเภทการประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

 การประกันภัยประเภท 1 : ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • ความคุ้มครองเสียหาย สูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การประกันภัยประเภท 2 : ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • ความคุ้มครองรถหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การประกันภัยประเภท 3 : ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การประกันภัยประเภท 4 : ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

การประกันภัยประเภท 5 : แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบ 2+ ฝ่ายผิดจ่ายก่อน 2,000 บาท*

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

แบบ 3+ ฝ่ายผิดจ่ายก่อน 2,000 บาท*

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตารางเปรียบเทียบ 3+, 2+

กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อมูลที่ต้องการในการรับประกันภัยรถยนต์

ชนิดของรถยนต์

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • รถยนต์โดยสาร
 • รถยนต์บรรทุก
 • รถยนต์ลากจาก
 • รถพ่วง
 • รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์แท็กซี่
 • รถยนต์อื่น

ลักษณะการใช้รถยนต์

 • ใช้ส่วนบุคคล
 • ใช้เชิงพาณิชย์
 • ใช้รับจ้างสาธารณะ
 • ใช้เชิงพาณิชย์พิเศษ (น้ำมัน,กรด,แก๊ส ฯลฯ)

ทุนเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ควรเกินหรือต่ำกว่า 80% ของราคาตลาดในวันที่ขอเอาประกันภัย

ข้อมูลผู้เอาประกัน

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • อาชีพ
 • บัตรประชาชน

ข้อมูลรถยนต์

 • ยี่ห้อรถยนต์  รุ่น
 • ทะเบียน
 • ขนาดซีซี หรือ จำนวนที่นั่ง หรือน้ำหนักบรรทุก
 • ปีจดทะเบียน
 • เลขเครื่องยนต์
 • เลขตัวถังรถยนต์

อื่นๆ

 • ประวัติการทำประกันภัย (ถ้ามี)
 • จำนวนคันที่ทำประกันภัย
 • ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี กรณีผ่อนชำระเช่าซื้อรถยนต์)