การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จำแนกความเสียหายได้เป็นความเสียหายที่เกิดต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยและความเสียหาย ที่เกิดจากรถยนต์ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

บริษัทประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งได้ระบุไว้ตามหน้าตาราง ดังนี้

 • ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางแพ่ง

ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย

บริษัทประกันภัย ซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ต่อรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานติดประจำอยู่กับรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งได้ระบุไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถยนต์ไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด เมื่อเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้าย) ของรถประกันภัยที่สามารถซื้อเพิ่มได้

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และ/หรือ ผู้โดยสาร
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ (UN-Named Driver) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้
 2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Driver) ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลด 5 – 20 % ขึ้นอยู่กับอายุผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ กรณีเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น

 • 6,000 บาท แรกสำหรับความเสียหายรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • 2,000 บาท แรกสำหรับความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณี