ฝ่ายผิดจ่ายก่อน 2,000 บาท*

  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (บางส่วนตามทุนประกันภัย)
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ (ชนกับยานพาหนะทางบก)