หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยบริษัทประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งได้ระบุไว้ตามหน้าตาราง ดังนี้

  • ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางแพ่ง