หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไปละเมิดทำให้ให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1. วงเงินความเสียหาย 100,000 บาท
  2. ทรัพย์สินบุคคลภายนอก เช่น รถคู่กรณี, ต้นไม้ของกรมทางหลวง, เสาไฟฟ้า, บ้านเรือนบุคคลอื่น เป็นต้น