วัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเกิดจากรถ ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารในรถเรา ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถคู่กรณี รวมทั้งคนเดินเท้า ก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทั้งสิ้น โดยบังคับให้รถที่วิ่งในทางทุกคนต้องทำประกันภัย

ความคุ้มครองสูงสุด

  • ค่ารักษาพยาบาล                                             80,000   บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ       500,000   บาท/คน
  • ชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน               4,000   บาท

การชดใช้ค่าสินไหม แบ่งเป็น 2 ส่วน

ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ เป็นฝ่ายประมาทจะได้รับการชดใช้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

ตารางค่าเบี้ย พ.ร.บ.