นายโพทัย วิเชียรรัตน์


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2532   บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
 • 2535   บริษัท กมลสุโกศลประกันภัย จำกัด
 • 2538   บริษัท คุ้มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2540   บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
 • 2541    บริษัท เอส บี โบรกเกอร์ จำกัด
 • 2542   บริษัท สแตนดาร์ด อินชัวร์เอ็ด คอนซัลท์ จำกัด
 • 2551    บริษัท โฟร์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
            กรรมการผู้จัดการ       : บริษัท คัลเจอรัล โซเชียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประกาศนียบัตร

 • 2537   หลักสูตรการจัดการสินไหมรถยนต์ โดย : สมาคมประกันวินาศภัย
 • 2538   หลักสูตรเตรียมความพร้อมธุรกิจประกันวินาศภัย โดย : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 2538   โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันภัย (IMDP รุ่นที่ 6) โดย : สมาคมประกันภัยวินาศภัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2540   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับประกันภัย โดย : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • 2557   หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5 (AEC 5) โดย : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า