ความสำคัญของนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

 • นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจถึงความตระหนักในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูล”) ที่ทางบริษัทฯ  โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านเยี่ยมชม www.4insurance.co.th (“เว็บไซต์”) เมื่อท่านใช้ บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ หมายความว่าท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบอัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ข้อมูลความรู้ด้านประกันวินาศภัย รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านพึงรับหลังจากการสมัครสมาชิก (My Member)
 • ในฐานะ My Member ข้อมูลที่ท่านให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ เพื่อจัดทำใบเสนอราคา ขอทราบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท อัตราเบี้ยประกันภัย หรือข้อมูลที่ท่านต้องการ เช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคล ชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และอาชีพ หรือข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์ และบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ip address, browser, เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ  มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ได้เข้าใจความต้องการของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากขึ้น บริษัทฯ ยังใช้วิธีรวบรวมตัวเลขเพื่อจัดทำสถิติจากข้อมูลเหล่านั้น และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเทคโนโลยีของบริษัทฯ สามารถนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น
 • หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควรและไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวท่านจะต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 • ข้อมูลที่ได้การยินยอมจากท่านบริษัทจะนำมาใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและนำเสนอบริการต่าง ๆ ให้กับท่าน บริษัทจะนำข้อมูลของท่านไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อใช้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่อง และ อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท จะมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ยังมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบทิ้ง ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือตามมาตรฐานการบัญชี หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยปกติ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลสูงสุดคือ 10 ปี หรือตามประสงค์ตามท่านร้องขอโดยให้ท่านสามารถแจ้งหยุดการใช้ข้อมูลได้เสมอ โดยการใช้ข้อมูลจะเคารพสิทธิของท่านและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง  บริษัทจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ

การรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยของเราแล้ว ระบบจะทำการประมวลผล บนเว็บไซต์ของทาง ซึ่งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ การอนุญาต ผ่านทาง firewall และระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเข้ารหัสข้อมูลในระดับ appilcation โดยใช้ มาตรฐาน ssl หรือ secure sockets layer คือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต คุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลคุณปลอดภัยหรือไม่ โดยสังเกตที่สัญลักษณ์รูปกุญแจถูกล็อคตลอดเวลาที่บราวเซอร์คุณ และบนแถบแสดงที่อยู่เว็บไซต์จะขึ้นต้นด้วย “https” แทน “http”
 • การเข้าถึงข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะมีการเข้าด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านทุกครั้งโดยเฉพาะและยังได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าระบบป้องกันของบริษัทมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทาง link ไปยังอีเมลต่างๆ นั้นไม่ได้มีความปลอดภัยแต่อย่างใด หากซึ่งผู้ใดเข้าถึงข้อมูลโดยนอกเหนือจากบริษัทอนุญาต ถือว่าเป็นความผิดในการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะมิได้มีไว้สำหรับตนนั้น จะถูกดำเนินการลงโทษตามมาตรา 5, 6. และ7 แห่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจำ หากเกิดละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านทันทีภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ที่ทางบริษัททราบเท่าที่จะสามารถจะกระทำได้ ในกรณีที่เกิดการละเมิดมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพท่าน

ถ้าฉันไม่ต้องการให้ทางบริษัทเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของฉัน

 • ถ้าท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัท เก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของท่าน ท่านสามารถ ติดต่อกับทางบริษัท ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-196-8234 หรือส่งข้อสงสัย ความคิดเห็นของท่าน ผ่านทางอีเมล์  4insurance@my4ib.com

ความปลอดภัยในการใช้ 4insure live chat  

 • เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราผ่านทางโปรแกรม 4insurance live chat คุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ตกลงกับการปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางโปรแกรม 4insurance live chat

การเชื่อมโยง (link)

 • บริษัทไม่สามารถรับรอง หรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ใดๆ ที่ได้ทำการเชื่อมโยง (link) ซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมให้เว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลแบบเดียวกับทาง จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การใช้คุกกี้ (cookies)

 • คุกกี้ คือ ข้อมูลที่บริษัทส่งไปยัง browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ www.4insurance.co.th สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ www.4insurance.co.th อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
 • โทรศัพท์ : 02-196-8234
 • โทรสาร : 02-196-8235
 • อีเมล์ :  4insurance@my4ib.com