ประกันภัยเดินทาง

รหัสสินค้า: Travel-insurance หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
  • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก ทั้งในขณะทำงานหรือขณะเดินทางพักผ่อนหรือท่องเที่ยว สำหรับนักธุรกิจ คณะ หรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ความคุ้มครอง

  1. การเสียชีวิต
  2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
  3. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย)
เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดอื่นๆ และ ข้อยกเว้น ตามที่กำหนดและระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย