ประกันภัย Super Car

(1 customer review)

รหัสสินค้า: Super Car-Insurance หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
 • หมายถึง การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จำแนกความเสียหายได้เป็นความเสียหายที่เกิดต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยและความเสียหาย ที่เกิดจากรถยนต์ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
 1. ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 3. ความเสียหาย/สูญหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย*
 4. ความบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
 5. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทางแพ่ง

*ความเสียหาย/สูญหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย

 • บริษัทประกันภัย ซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ต่อรถยนต์รวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานติดประจำอยู่กับรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งได้ระบุไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถยนต์ไปยังสถานที่ซ่อมที่ใกล้ที่สุด เมื่อเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (เอกสารแนบท้าย) ของรถประกันภัยที่สามารถซื้อเพิ่มได้

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และ/หรือ ผู้โดยสาร
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ (UN-Named Driver) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้
 2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Driver) ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลด 5 – 20% ขึ้นอยู่กับอายุผู้ขับขี่ สามารถลดค่าเบี้ยลง ดังนี้

ระบุได้ 2 ท่าน หากเกิดเหตุผู้ขับขี่นอกเหนือจากระบุไว้เป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกก่อน ดังนี้

 • 6,000 บาท แรกสำหรับความเสียหายรถยนต์คันเอาประกันภัย ส่วนเกินบริษัทประกันภัยรับผิดชอบ
 • 2,000 บาท แรกสำหรับความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณี ส่วนเกินบริษัทประกันภัยรับผิดชอบ

ประเภทการประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

 การประกันภัยประเภท 1 : ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • ความคุ้มครองเสียหาย สูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การประกันภัยประเภท 2 : ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • ความคุ้มครองรถหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การประกันภัยประเภท 3 : ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • ความคุ้มครองต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยต่อบุคคลภายนอก
 • ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

การประกันภัยประเภท 4 : ความคุ้มครองความเสียหายจากการใช้รถยนต์ ดังนี้

 • รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

การประกันภัยประเภท 5 : แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบ 2+ ฝ่ายผิดจ่ายก่อน 2,000 บาท*

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

แบบ 3+ ฝ่ายผิดจ่ายก่อน 2,000 บาท*

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ตารางเปรียบเทียบ 3+, 2+

*กรณีที่ที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัยไม่เกิน 2,000 บาท*

ข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ไม่คุ้มครอง

ข้อ 2. การยกเว้นทั่วไป กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดจาก สงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ ยึดอำนาจ ประชาชนก่อความวุ่นวาย ต่อต้านรัฐบาล วัตถุอาวุธปรมารณู การแผ่รังสี กัมมันตภาพรังสี

ข้อ 5. การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสูญหาย ไฟไหม้อันเกิดจาก

 • ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลได้รับมาอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง การยกเว้น : การขยายเพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพ อันเกิดจากการกระทำผิดอาชญากรรมสถานหนักโดยผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น

ข้อ 7. การยกเว้นทั่วไป ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจาก

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถ
 • ลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้วความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ข้อ 7. การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 • การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิดเว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นการขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันควร

ข้อ 8. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

ข้อ 9. การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 • การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่จักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

การยกเว้นตามข้อ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น และมิใช้ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตาม 9.4 จะนำมาใช้บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์

ข้อมูลที่ต้องการในการรับประกันภัยรถยนต์

ชนิดของรถยนต์

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 • รถยนต์โดยสาร
 • รถยนต์บรรทุก
 • รถยนต์ลากจาก
 • รถพ่วง
 • รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์แท็กซี่
 • รถยนต์อื่น

ลักษณะการใช้รถยนต์

 • ใช้ส่วนบุคคล
 • ใช้เชิงพาณิชย์
 • ใช้รับจ้างสาธารณะ
 • ใช้เชิงพาณิชย์พิเศษ (น้ำมัน,กรด,แก๊ส ฯลฯ)

ทุนเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ควรเกินหรือต่ำกว่า 80% ของราคาตลาดในวันที่ขอเอาประกันภัย

ข้อมูลผู้เอาประกัน

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • อาชีพ
 • บัตรประชาชน

ข้อมูลรถยนต์

 • ยี่ห้อรถยนต์  รุ่น
 • ทะเบียน
 • ขนาดซีซี หรือ จำนวนที่นั่ง หรือน้ำหนักบรรทุก
 • ปีจดทะเบียน
 • เลขเครื่องยนต์
 • เลขตัวถังรถยนต์

อื่นๆ

 • ประวัติการทำประกันภัย (ถ้ามี)
 • จำนวนคันที่ทำประกันภัย
 • ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี กรณีผ่อนชำระเช่าซื้อรถยนต์)

ประกันภัย Super Car จาก 1 รีวิว

  เอนก
  29 เมษายน 2020
  สะดวกดีครับ
เพิ่มบทวิจารณ์
Review now to get coupon!

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น