ท่านผู้ใช้บริการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย ดังนี้

  • ก่อนวันเริ่มคุ้มครองสัญญากรมธรรม์ประกันภัย : คืนเงิน แต่มีค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและค่าดำเนินการ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้าน) โดยผู้เอาประกันภัยจะใช้สำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อและแจ้งความประสงค์ต้องการยกเลิกทางอีเมล์ Assist@my4ib.com พร้อมส่งเอกสารสัญญาข้อตกลงคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ โดยบริษัทฯ จะคืนให้ทันทีภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน
  • มีการเริ่มความคุ้มครองแล้วตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย : คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ (Short Period) โดยผู้เอาประกันภัยจะใช้สำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อและแจ้งความประสงค์ต้องการยกเลิกทางอีเมล์ พร้อมส่งเอกสารสัญญาข้อตกลงคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ โดยบริษัทฯ จะคืนให้ทันทีภายใน 15 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน