ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท

 • กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (ซึ่งเรียกว่า “บริษัท”) ในการใช้งาน www.4insurance.co.th (ซึ่งเรียกว่า “เว็บไซต์”)  รวมถึง นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท”) โดยละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากว่า การเข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทหรือการได้รับหรือใช้บริการใดๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนั้น จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท ซึ่งจะใช้บังคับไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือด้วยอุปกรณ์ใดๆ ไม่ว่าจะก็ตาม การที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท บริษัทถือว่าท่านได้เข้าสู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท
 • หากท่านไม่พึงพอใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัททั้งหมด บริษัทต้องขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของบริษัทโดยทันที

ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัท

 • ในเว็บไซต์ของบริษัทจะมีข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดของบริษัทให้รวมถึง ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ และข้อคิดติชมการแสดงความคิดเห็นของท่านและบุคคลที่สาม เราถือว่าท่านได้สิทธิขาดที่ทางบริษัทอาจจะเอาไปนำเสนอโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือขออนุญาตจากท่านก่อน ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ทำสำเนาซ้ำ ดัดแปลง ตีพิมพ์ จำหน่าย เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสวงหาประโยชน์ เว้นแต่จะท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเท่านั้น
 • ยกเว้นเว็บไซต์และบริการเชื่อมต่อที่ทางบริษัทและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยจะต้องได้รับความอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทบุคคลที่สามแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท

 • เว็บไซต์บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อการอำนวยความสะดวกเข้าถึงง่ายของการทำประกันภัยวินาศภัยต่างๆ ไม่มีนโยบายในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันชีวิต การเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำในด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในวิชาชีพดังนั้น ท่านจึงควรตัดสินใจด้วยตนเองก่อนปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือลิงค์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรารวมทั้งอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดูแล เราจึงไม่สามารถการันตีถึงความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณของท่าน
 • บริษัทอาจมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และการใช้งานเว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้งานนี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบการปรับเปลี่ยนใดๆ ท่านต้องยอมรับและถือว่าท่านเห็นด้วยต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทใหม่ บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงในวันที่ปรับปรุงอัพเดทล่าสุดการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

ความรับผิดชอบในการใช้งานเว็บไซต์

 • ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประการอื่นใดหรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์และท่านต้องรับผิดชอบต่อการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา โดยจะไม่ใช้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านต้องรักษาและปกป้องความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ไม่ให้คนอื่นทราบหรือมอบให้กับบุคคลอื่น ท่านจะไม่กระทำฝ่าฝืน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์

 • เว็บไซต์บริษัทซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นตัวกลางในการคัดเลือกกรมธรรม์ที่ดี หลากหลายความคุ้มครอง จากบริษัทประกันภัยที่มีได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหลายบริษัทในประเทศไทยซึ่งมีสัญชาติไทยและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าที่เป็นคนไทยสามารถใช้บริการกับเว็บไซต์เราเพื่อการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองความเสี่ยงภัยง่ายขึ้น บุคคลใดที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายไทยต้องชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์กรมธรรม์แล้ว ท่านต้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสดงตัวตนของท่านจริงเช่นอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ เบี้องต้นบางประการ เพื่อการส่งข้อมูลให้ท่านเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาความเป็นส่วนบุคคลท่านจนเกินไป ตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เว็บไซต์ของบริษัทจะดำเนินการนำข้อมูลที่ได้รับเพื่อการค้นหาเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านเลือกส่งคืนในช่องทางข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เมื่อท่านสนใจและตัดสินใจเลือกจะซื้อความคุ้มครองให้คลิก “สนใจ” จากนั้นท่านจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่จำเป็นจนครบ และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระประกันภัยผ่านบัตรเครดิตระบบ Payment gateway ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทที่มีความปลอดภัยสูง บริษัทจะไม่เป็นผู้เก็บข้อมูล รหัส หรือข้อมูลท่านไว้กับทางบริษัท เสร็จสิ้นการยืนยันตัดบัตรเครติด ท่านจะได้รับการเอกสารยืนยันการทำประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ออกให้ท่านแบบอีเล็คทรอนิค(Electonic Policy) หรืออาจจะเป็นกรมธรรม์ฉบับเต็มก็ได้  
 • บริษัทอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านด้วยเหตุผล เช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การละเลยหรือล้มเหลวของผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทั้งสองฝ่าย ขอให้ท่านรับทราบไว้ด้วยว่าตามขอบเขตกฎหมาย บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อท่านในความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากท่านดำนเนินการแล้วไม่ได้รับการยืนยันใดๆ จากบริษัท คำแนะนำของบริษัทให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์

 • บริษัทเป็นเพียงคนกลางมีรับรองโดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่มิใช่บริษัทรับประกันภัยผู้รับความเสี่ยงภัยซึ่งจะเป็นผู้ออกสัญญากรมธรรม์ประกันภัยได้ตามกฎหมายกำหนด เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ถือเป็นสัญญากรมธรรม์ประกันภัย เป็นเพียงคำเสนอซึ่งเรา ท่านจะต้องยึดถือในสัญญากรมธรรม์ที่ทางบริษัทผู้รับประกันภัย ที่รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยแล้วเป็นผู้ออกเป็นสำคัญ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในกรมธรรม์ของท่าน หากข้อมูลของบริษัทผิดพลาดไปจากเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญท่านสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้

ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัย

 • ท่านสามารถทำการขอราคาค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขเพื่อพิจารณาได้ โดยสามารถยึดถือเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ท่าน ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยนั้นๆ มีอายุ 30 วัน นับจากนั้นท่านต้องทำใบเสนอราคาใหม่ทุกครั้งเพื่อลดข้อผิดพลาด
 • หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทและประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ บริษัทจะแจ้งใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยต่ออายุให้ท่านเพื่อพิจารณาจะต่ออายุกรมธรรม์ ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน ท่านสามารถดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนได้ด้วยตัวท่านเอง
 • อย่างไรก็ตามหากท่านประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ต่อมาหากท่านมีการแจ้งเคลมเพิ่มเติมในระหว่างก่อนครบหมดอายุ บริษัทจะถือว่าราคาในใบเสนอราคาที่ท่านได้รับนั้นหมดสิ้นสุดทันที ซึ่งท่านทราบแล้วจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหากบริษัทตรวจพบท่านจะต้องยินดีให้ทางบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยปรับปรุงเบี้ยใหม่ทันที หากท่านไม่ยินยอมทางบริษัทประกันภัยอาจจะบอกเลิกสัญญาและคิดค่าคุ้มครองที่มีผลบังคับไปแล้วและคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านชำระแล้วได้
 • คำแนะนำของบริษัทท่านได้โปรดกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราอีกครั้งก่อนทำการชำระเงินทุกครั้ง

การรับประกันรถยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

 • ใบเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทเป็นราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองลักษณะการใช้งานและคุ้มครองตามอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมจากโรงงานผู้ผลิต
 • เมื่อท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานรถยนต์หรือติตตั้ง ตกแต่ง ดัดแปลงหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง เพิ่มเติม หรือมีลักษณะการใช้งาน ดังนี้
 1. ใช้รถยนต์นั่งเก๋ง เพื่อการพาณิชย์ หรือให้เช่า เช่น แท็กซี่แกร็บ, รถเช่า, โรงเรียนสอนขับรถ เป็นต้น
 2. ใช้รถกระบะบรรทุก เพื่อเป็นรถสองแถว
 3. รถบรรทุกรวมน้ำหนักรถเกิน 4 ตัน หรือมากกว่า
 4. การเพิ่มรายชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประเภทระบุรายชื่อผู้ขับขี่
 5. การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 • ให้ถือว่าใบเสนอราคานั้นไม่มีผลบังคับ ท่านจะต้องแจ้งเพื่อตรวจสอบเบี้ยใหม่เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัย หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานให้ท่านแม้ว่าท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ตาม หากมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงขึ้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

การตรวจสภาพรถยนต์หรือทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกันภัย

 • บริษัทผู้รับประกันภัยอาจจะตรวจสอบสภาพรถยนต์หรือทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกันภัย ท่านจะต้องให้ความร่วมมือและแสดงทรัพย์สินที่ต้องการทำประกันภัยที่มีอยู่จริงหรือความผูกพันธ์ในกรรมสิทธิ์ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับประกันภัย ถึงแม้ว่าเราจะได้รับคำเสนอท่านและ/หรือท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ตาม

กรมธรรม์และเอกสารประกอบการยืนยันทำสัญญาประกันภัยต่างๆ

 • ท่านอาจจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่านทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมที่ท่านได้ให้เราไว้ อย่างไรก็ดีอาจมีเอกสารบางอย่างที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งเราจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ท่านทางไปรษณีย์ 

การชำระเงิน

 • ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในกำหนดชำระ และตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการชำระเงินบนเว็ปไซต์ของบริษัท หากท่านไม่ชำระตามกำหนดชำระ เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำขอซื้อหรือกรมธรรม์ของท่านทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้การคืนเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์แต่ละประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย

การยกเลิกกรมธรรม์และคืนค่าเบี้ย

 • ในการยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยต้องยื่นรับรองสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถและเขียนข้อความแสดงเจตจำนงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  รวมถึงนำส่งตารางกรมธรรม์ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี เอกสารประกอบโปรโมชั่นและส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ  คืนให้กับบริษัท (หากมี) เมื่อเราได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วน เราจะทำการส่งคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่มีการชำระแล้วหลังการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น โปรโมชั่นและส่วนลดการส่งเสริมการขายต่างๆ ผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านแจ้งหรือผ่านช่องทางบัตรเครดิตหากมีการชำระเงินแบบหักบัตรเครดิต ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

การคิดคำนวณเงินคืนค่าเบี้ย

 • ก่อนวันเริ่มคุ้มครองสัญญากรมธรรม์ประกันภัย : คืนเงิน แต่มีค่าใช้จ่ายด้านเอกสารและค่าดำเนินการ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้าน) โดยผู้เอาประกันภัยจะใช้สำเนาบัตรประชาชนเซ็นชื่อและแจ้งความประสงค์ต้องการยกเลิกอีเมล์ Assist@my4ib.com พร้อมส่งเอกสารสัญญาข้อตกลงคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ โดยบริษัทจะคืนให้ทันทีภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน
 • มีการเริ่มความคุ้มครองแล้วตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย : คืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ (Short Period) โดยผู้เอาประกันภัยจะใช้สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์ชื่อและแจ้งความประสงค์ต้องการยกเลิกอีเมล์ พร้อมส่งเอกสารสัญญาข้อตกลงคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ ท่านสามารถตรวจสอบเบี้ยคืนแบบล่วงหน้าคร่าวว่าจะได้คืนเท่าไร ทั้งนี้โดยบริษัทจะคำนวณเบี้ยนับจากได้รับเอกสาร คืนเงินให้ทันทีภายใน 15 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน

ปฏิเสธการรับทำประกันภัย

 • การให้ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ เพื่อนำไปประเมินค่าเบี้ยประกันภัยกับทางบริษัท ให้ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลและเอกสารดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและปลอดภัย ในบางครั้งทางบริษัทผู้รับประกันภัยอาจจะมีการขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติม ท่านต้องมีหน้าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดความครบถ้วนของข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาโดยเร็ววัน หากละเลยหรือไม่ดำเนินการให้เกิดสัญญาหรือความสมบูรณ์แห่งสัญญาทางบริษัทผู้รับประกันภัยอาจจะบอกเลิกสัญญาได้ หรือบริษัทประกันภัยอาจจะปฎิเสธการรับทำกรมธรรม์ประกันภัยได้หากตรวจพบว่าข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณาความเสี่ยงภัยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือทรัพย์สินที่มีอยู่จริงที่ต้องการทำประกันภัย ซึ่งกฎหมายให้สิทธิที่จะบอกเลิกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดในกรณีที่เกิดความสูญหาย และ/หรือ ความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมากจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามหรือสนับสนุนจนให้เกิดสัญญากรมธรรม์ที่สมบูรณ์ได้

การปฏิเสธการรับรองและรับประกันการใช้งานของเว็บไซต์

 • บริษัทไม่ได้จัดทำหรือให้รับประกันการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าถึงเนื้อหาที่ให้บริการ หรือเว็บไซต์ของผู้รับประกันภัย จะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปราศจากข้อบกพร่องข้อผิดพลาด ความปลอดภัยจากไวรัสหรือการโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์ได้ หรือเราไม่รับรองได้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล ถึงแม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการอย่างดีแล้วก็ตาม

การจำกัดความรับผิดชอบ

 • บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ  ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเสนอคำขอทำกรมธรรม์กับบริษัทผู้รับประกันภัยโดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งที่อยู่นอกสัญญาหรืออยู่ในสัญญาประกันภัยก็ตาม
 • บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ  ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากถูกโจมจากไวรัส แฮกเกอร์หรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่องอื่นใดจากการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดเว็บไซต์ของบริษัท
 • บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ  ทั้งปวงทั้งค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ การสูญเสียกำไร ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัท
 • ความรับผิดชอบโดยรวมในกรณีจากการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท ที่กระทบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ  ทั้งปวงจะจำกัดวงเงินอยู่ที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เท่านั้น

ลิงค์เว็บไซต์

 • บริษัทจำเป็นต้องลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของบริษัท ลิงค์เหล่านี้ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการในการทำประกันภัย อาจมีหรือลิงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณ โปรโมชั่นโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท เมื่อท่านเข้าสู่ลิงค์ดังกล่าวท่านจะออกจากลิงค์ของบริษัทไปแล้วบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น
 • การนำเสนอข้อมูลและความสะดวกสบายให้ท่าน เมื่อท่านเข้าสู่ลิงค์ดังกล่าวท่านจะออกจากลิงค์ของบริษัทไป บริษัทไม่รับรองหรือแนะนำหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บของบุคคลที่สาม หรือการพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านตัดสินใจผ่านเข้าสู่เว็บลิงค์ดังกล่าวถือว่าคุณเลือกโดยยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยตัวเอง

การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ

 • ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ หากบริษัทตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย และหากข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่เคยมีอยู่และไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานอื่นที่เหลืออยู่