Vision

  • “สร้างบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง พัฒนาบุคลากรด้านความรู้ด้านประกันภัย รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการทำงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรการร่วมกันทำงานเป็นทีมด้วยความสุข มอบบริการอันเป็นเลิศแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย รับผิดชอบสังคมต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในธุรกิจประกันภัย บริหารงานด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียในการทำประกันภัย”

Mission

  • คัดเลือกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัย ให้เหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ทุกประเภทความเสี่ยงภัย เช่น ประกันภัยรถยนต์ บ้าน อาคาร ธุรกิจ เป็นต้น
  • สร้างระบบเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้าที่ทันสมัยและรวดเร็ว
  • สร้างระบบเทคโนโลยีการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 360 องศา เป็นผู้นำด้านการบริหารต้นทุนเพื่อพร้อมในการแข่งขันและสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • สร้างบุคลากรที่มีความรู้และขีดความสามารถด้านการประกันภัยอย่างมืออาชีพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านการทำประกันภัย มีความรับผิดชอบช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน