ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย จำนนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 3 แผน 4
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา
(Coronavirus(2019-nCov))
500,000 1,000,000
- การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCov)) ต่อปี 50,000 100,000
เบี่ยประกันภัยรวม (บาท) /คน /ปี
แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน(Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

      ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
      ผู้ขอเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ใช้กับประกันภัยนี้ และผู้ขอเอาประกันภัยขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงที่จะให้คำขอเอาประกันภัยนี้เป็นมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริษัท หากรายละเอียดของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเท็จหรือปกปิดไม่แจ้งความจริง ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 865
      บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับประกันภัยประเภทนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฏหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย
วัน/เดือน/ปี ที่ขอเอาประกันภัย

*กรุณา คลิกเลือก ฉันไม่ใช่โปรแกรม อัตโนมัติ เพื่อที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้*

ระบบจะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปยังอีเมล์ และ SMS ของท่านค่ะ.
ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน*